ALAF

Arbetsskadades och Långtidssjukas Arbetslösas förening
Bäckgårdsvägen 6, bv
14342 VÅRBY
 
Tel: Tel 08-710 32 48
 
                                                     STADGAR
 
§1 ÄNDAMÅL
Arbetsskadades och Långtidssjukas Arbetslösas förening i Stockholm
är en ideell förening med syfte;
 
att se till att rehabiliterings lagen och lagen om arbetsrätt följs av Försäkringskassan, arbetsmarknadsorganisationer och arbetsgivare.
att ge juridiskt stöd och rådgivning i kontakter med arbetsgivare och Försäkringskassan, sociala myndigheter och eventuella andra myndigheter.
att förstärka arbetsmarknadens olika parter, att hjälpa de drabbade att överklaga felaktiga beslut, så de får sin lagliga rätt, att sätta medlemmar med invandrarbakgrund framstå och på alla sätt underrätta deras anpassning till  arbetsmarknad och integration till det nya samhället med bibehållen identitet.
 
§ 2 ARBETSSÄTT
förening verkar for dessa syften bl a;
 
att genom olika projekt formade utifrån en medlemsgrupps speciella behov, så som samtalsgrupp med ledning av en psykolog, att uttrycka sig med hjälp av bild. Att sy och snickra.
 
att ha en ombudsman som medlemmar har till sitt förfogande vid behov, genom skriv hjälp när medlemmar vill överklaga och ansöka hos olika instanser och myndigheter, genom remittering till samhällets färdiga tjänster som läkare, advokat, psykolog, kurator mm och kontakt med rikstackande media, genom öppna möten och på annat sätt bredda förståelsen för de Arbetsskadade och Långtidssjuka arbetslösas situation i samhället.
 
§3 att besluta om åtgärder för tillvaratagande av medlemmarnas intressen inom ramen för föreningens verksamhetsområde och av föreningen medlems- eller årsmötets fattade av beslut. Ordförande eller vice ordförande, i ordförandets stället, äger fattande av beslut i brådskande ärenden skall anmälas till protokollet vid nästkommande styrelse sammanträde.
 
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
 
1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Val av mötesordförande, sekreterare och två protokollsjusterare
3. Fastställande av föredragningslista
 
§4 Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse samt fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen.
 
§5. Fastställande av Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
 
§6. Val för ett år av ordförande, sekreterare, kassör, övriga styrelseledamöter, suppleanter, valberedning och revisorer.
Förslag från enskild medlem (motion) skall upptas i kallelsen om medlem inlämnar motion till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Styrelsens yttrande över motionen bifogas kallelsen. Ärende skall tas upp om revisorerna begär det senast i samband med beslut om kallelsen.
Rösträtt vid medlems- och årsmöte får endast utövas personligen.
 
§7 FÖRENINGENS KARAKTÄR;
Föreningen är religiöst och politiskt obunden.
 
§ 8 ÄNDRING AV STADGAR;
 
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan endast ske med av styrelsen godkända förslag och vid två på varandra följande föreningsmöten varav de ena skall vara årsmöte. Mellan de två mötena bör det löpa mins en månad.
 
§ 9 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
 
Före upplösning av föreningen fodras beslut av två (2) på varandra följande möten av vilka det första skall vara årsmöte.
 
Uppdaterades vid årsmötet 2023-04-29.