MEDLEMSKONTRAKT. 

(Oberoende Arbetsskadades Långtidssjukas och Arbetslösas förening ALAF ) 

_____________________________________________________________________ 

NAMN _____________________________________________________________________ 

ADRESS ____________________________________________________________________ 

POST NR/ORT ___________________________________________________________________ 

DET LIGGER MEDLEM ATT IAKTTA OCH FÖLJA ALAF:S STADGAR, DESSA SÄRSKILDA PUNKTER SOM I DETTA DOKUMENT LISTAS, ÄR TILLÄGG TILL NU GÄLLANDE STADGAR. FÖLJS EJ DESSA, KOMMER FRÅGA OM UTESLUTNING ATT OMEDELBART AKTUALISERAS .. 

1. Årsavgift, kostnader för sakens hanterande, och andra kostnader skall betalas snarast till ALAF:s postgirokonto 880357-9 någon påminnelse härom kommer inte att utsändas, det ar medlemmens skyldighet att själv sköta detta, all kommunikation med motpart, ex vis Försäkringskassan, medför ofta kostnader i form av avgifter för kopior av beslut etc. Dessa bestrides av medlemmen själv, och skall betalas snarast, för att undvika att ditt ärende stannar upp, detta kan medföra till exempel att eventuell överklagan eller annat kan anlända försenat och inkommer till mottagaren för sent att svara/överklaga, till exempelvis Försäkringskassan. Alla de de kostnader som genereras i ditt ärende, betalas av medlemmen själv, och detta på betalningsmottagarens villkor. Om medlem vill att ALAF sköter ärendet med fullmakt skall det skrivas och fullmakt gäller endast 6 mån i taget . 

2. Medlem äger inte rätt att i tal, skrift eller annat forum, där det medlemmen säger eller skriver, kan tolkas som ett uttalande eller skrift från ALAF, det är heller inte tillåtet att på något sätt, i tal, skrift eller annat forum, diskutera med ALAF:s namn involverat i någon del. 

3. Talan i din sak sköts av därför avsedd person inom ALAF, vid agerande i egen sak, exempelvis att medlemmen själv tar kontakt med motpart, kommer fullmakten att återkallas och medlemmen får själv föra sin talan, ALAF kommer att avsluta ditt ärende omedelbart. 

4. Medlem skall naturligtvis lämna riktiga uppgifter, då dessa alltid ligger till grund för den fortsatta hanteringen och beslut i ditt ärende, förändringar i ex vis inkomst, skall omedelbart anmälas till din handläggare pa ALAF, som meddelar berörd myndighet, då det alltid påverkar rätten till ersättning vid e x vis sjukdom. 

5.Under de första 6 (sex) månaderna, är du medlem på prov, och kommer efter denna tid att antingen bli accepterad, eller icke accepterad som medlem i ALAF. 

6. Detta medlemskontrakt omfattar alla medlemmar, medarbetare, volontärer och styrelsemedlemmar, returnera detta påskrivet av berörd person snarast, ditt ärende kan inte påbörjas innan vi fått detsamma påskrivet i retur. 

7. I händelse av uteslutning, eller att utträde ur föreningen på annat sätt blivit aktuell, kommer dina handlingar att sändas till din senast kända folkbokförda adress, dessa kan du sedan mot postförskott uthämta på posten, eller av posten anvisad plats, legitimation krävs. 

8. Du kan även, om du föredrar detta, begära att dina handlingar skall förstöras, detta göres skriftligen, och skall undertecknas av den det berör. 

9. I de fall där ditt ärende remitterats till Domstol för avgörande, eller överklagats till samma instans, eller annan, kommer de dokument/domslut som där behandlas att sändas till dig, eller din juridiske rådgivare/advokat för vidare handläggning av ditt ärende. Detta kontrakt är av mig genomläst och godkänt av undertecknad, denna underskrift avser även att undertecknad tagit del av och förstår/samtycker till de stadgar som föreningen ALAF har och förbinder mig att följa desamma. 

 

Datum : _______________________ 

 

Underskrift:  ____________________________

 

Namnförtydligande: ____________________________